Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Poslední aktualizace: 3. listopadu 2016
NÁSLEDUJÍCÍ JE PRÁVNĚ ZÁVAZNÁ DOHODA ("DOHODA") MEZI LUCKY ENTERPRISES ("SPOLEČNOST") A VÁMI. ČTĚTE PROSÍM PEČLIVĚ A UJISTĚTE SE, ŽE PLNĚ ROZUMÍTE OBSAHU TÉTO DOHODY PŘED POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY A/NEBO SLUŽEB. POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI O JAKÉKOKOLIM Z PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCH Z TÉTO DOHODY, PROSÍM OBRAŤTE SE NA PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE.
KLIKNUTÍM NA “ODESLAT” NEBO “SOUHLASÍM” A/NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI A SOUHLASILI ZA SVOBODNÉ VŮLE A SVOLENÍM S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY BEZ VÝHRAD. TAKÉ SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE K UZAVŘENÍ SMLUV A ZŘÍKÁTE SE VŠECH PRÁV ČI POŽADAVKŮ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, JENŽ VYŽADUJÍ ORIGINÁL (NE-ELEKTRONICKÝ) PODPIS.
OBCHODNÍ PODMÍNKY ZVEŘENĚNÉ NA INTERNETOVÝCH STÁNKÁCH SE MOHOU KDYKOLIV ZMĚNIT. NOVÁ VERZE TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEBUDE PLATIT OKAMŽITĚ PO DALŠÍ NÁVŠTĚVĚ ČI PŘIHLÁSENÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY. SOUHLASÍTE, ŽE ALESPOŇ JEDNOU ZA MĚSÍC PROHLÉDNETE OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK.
POKUD NESOUHLASÍTE S JAKOUKOLIV PODMÍNKOU TÉTO DOHODY, NEPOKRAČUJTE S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY A/NEBO SLUŽEB.
1.    Definice:
V této dohodě mají následující slova a fráze (pokud nevyžaduje kontext jinak) stanovený význam mimo nich:
i.    Camelot Group nebo CG: odkazuje na organizaci, jenž organizuje mezi jinými oficiální UK Lottery “Lotto” (dále jen “UK National Lottery”).
ii.    Karta: odkazuje na všechny druhy karet s funkcí “platby”, “poplatku”, “debetní”, “kreditní”, “virtuální” a/nebo podobné.
iii.   Úhrada: znamená úhradu zaplacenou společnosti v souvislosti s poskytnutými Službami a nákup vstupy do hry (včetně, ale ne pouze, ceny za vstup do hry). 
iv.    Vyšší moc (Force Majeure): odkazuje na jakékoliv události či podmínky mimo přiměřenou kontrolu, které vedou ke zpoždění nebo neplnění smluvního závazku dotčené strany, a musí pro účely pravidel Lucky Enterprises, včetně selhání centrálního počítačového systému společnosti nebo jeho části, zpoždění, ztráty, chyby či opomenutí vyplývající ze selhání jakýchkoliv telekomunikací nebo jiného systému přenosu dat, jakákoliv ztráta jako následek vyšší moce, vládní omezení (včetně odmítnutí či zrušení jakékoliv nutné licence, kde je také odmítnutí či zrušení učiněno bez viny postižené strany), války, propuknutí nepřátelství, nepokojů, občanských nepokojů, povstání, teroristických činů, ohně, výbuchů, záplav, krádeží, svévolného poškození, stávek, výluk, a/nebo jakékoliv jiné příčiny mimo přiměřenou kontrolu strany, jejíž výkon je ovlivněn.
v.    Vstup do hry: znamená vstup do loterijní hry zakoupen společností jménem uživatele.
vi.   Duševní vlastnictví: znamená veškeré obchodní značky, servisní značky a obchodní značky, stejně tak obrázky, grafiky, text, koncepty a metodiky nalezeny na webových stránkách, uživatelovo účet a v něm obsažené materiály, jsou exkluzivně majetkem společnosti. Uživatel není oprávněn využívat či jinak využívat duchovního vlastnictví pro jakýkoliv účel, mimo toho, co je povoleno zákonem.
vii.   Jackpot Mega Millions: znamená celkovou částku splatnou podle konsorcia Mega Millions nebo MUSL nebo jakéhokoliv (spolu-)organizátora, pokud jde o všechny vítězné losy v 1. cenové kategorii v US dolarech, a pokud jde o relevantní losování americké loterie “Mega Millions”, vyplaceno v 30 rostoucích ročních splátkách dle oficiálních pravidel (tj. 5% ročně), nebo kde nebyly takovéto vítězné losy oznámeny, částka, která by byla splatná konsorciem Mega Millions, MUSL nebo (spolu-)organizátorem po 30 rostoucích ročních částek (v případě “anuitní” možnosti) existoval vítězný los v 1. cenové kategorii pokud jde o relevantní losování.
viii.  MUSL: označuje Multi-State Lottery Association, jenž organizuje sdílené loterie, včetně loterií “Powerball” a “Mega Millions”.
ix.    Provozovatel: znamená ve vztahu ke každé loterijní hře a losování, oficiální loto organizátor třetí strany, jenž organizuje a provozuje onu loto hru a losování. 
x.    Jackpot Powerball: představuje celkovou částku splatnou MUSL či jakýmkoliv jiným (spolu-) organizátorem pokud jde o všechny vítězné losy v 1. cenové kategorii v amerických dolarech, a pokud se týče relevantního losování americké loterie “Powerball”, vyplaceno v 30 rostoucích ročních splátkách dle oficiálních pravidel (tj. 4% ročně), nebo kde nebyly takovéto vítězné losy oznámeny, částka, která by byla splatná konsorciem Mega Millions, MUSL nebo (spolu-)organizátorem po 30 rostoucích ročních částek (v případě “anuitní” možnosti) existoval vítězný los v 1. cenové kategorii pokud jde o relevantní losování.
xi.    Cena / Peněžní cena: znamená částku, bonus či odměnu, která může být uživatelem vyhrána. 
xii.   Služby: znamená zprostředkování losu a sázkových nabídek a jakékoliv související nabídky, poskytované Lucky Enterprises uživateli přes webové stránky.
xiii.   Sisal: označuje italského sázkového a herního poskytovatele SuperEnaLotto (Italská národní loto hra) v Itálii.
xiv.   Uživatel: označuje jakoukoliv osobu, která má platný uživatelský účet. 
xv.    Uživatelský účet: znamená osobní účet otevřen přes webové stránky jednotlivcem, výhradně za účelem používání služeb. 
xvi.   Nám/My/Naše: označuje společnost, a jakékoliv dceřiné společnosti, affiliaty, ředitele, úředníky, zaměstnance, agenty a dodavatele a jakékoliv jiné osoby jednající za nebo jménem společnosti. 
xvii.   Webové stránky: označují všechny webové stránky, vlastněné, provozované či hostované společností (včetně, ale ne pouze, www.LuckyLottos.com), a jakýkoliv software či obsah, jenž je pro přístup na stránky použit. 
xviii.  Výhry / Peněžní cena: označuje výhry přisuzované vstupu do hry samotným provozovatelem. 
xix.    Vy/Váš: označuje uživatele.
Otevřením účtu, používáním a opětovným užíváním účtu, účastí a používáním našich služeb, nebo přijmutím jakékoliv ceny, uživatel prohlašuje, zaručuje a potvrzuje vše následující:
2.    Vaše používáním našich služeb:
i.    Jste jedinec starší alespoň 18 let věku (nebo vyšší, než je minimální legální věk ve vaší jurisdikci, což je požadováno k používání služeb) a pro vás legální tak činit vzhledem k zákonům, které se na vás vztahují. 
ii.     Tímto prohlašujete a zaručujete, že nebudete porušovat platné zákony a regulace v důsledku používání služeb. Pokud máte trvalý pobyt nebo se nacházíte jurisdikcích, jenž zakazují používání služeb, nesmíte služby používat, včetně Spojených států amerických, Francie Nizozemí, Španělska, Curacaa, Botswany, Zambie a Ugandy.
iii.    Vy tímto prohlašujete a zaručujete, že nebudete porušovat žádný platný zákon nebo nařízení v důsledku používaní služeb. Pokud máte trvalý pobyt nebo se nacházíte v jurisdikci, jenž zakazuje používání služeb, pak služby nepoužívejte. 
iv.    Vaše zodpovědnost je se ujistit, že jste v souladu s jakýmikoliv a všemi právními předpisy, než se zaregistrujete nebo účastníte jakékoliv aktivity přes webové stránky. 
v.    Nedovolíte žádné další osobě či třetí straně, včetně, ale ne pouze, žádné nezletilé osobě, přijmout jakoukoliv cenu, nebo se služeb účastnit.
vi.    Nebudete vytvářet více účtů. Více účtů se stejným jménem nebo IP adresou budou považovány za jeden a stejný. Pokud se zjistí, že bylo vytvořeno vícero účtů, společnost si vyhrazuje právo zabavit jakékoliv výhry vzniklé během období registrovaného účtu (ů). 
vii.   Jste výhradně zodpovědní za bezpečnost vašeho PIN čísla a vašeho hesla. Pokud nechtěně sdělíte vaše heslo, zkontaktuje okamžitě společnost a změňte vaše heslo. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoliv neautorizované užívání svých uživatelských účtů. V každém případě, když třetí strana zakoupí vstup do hry nebo předpokládá, že zakoupila vstup do hry, vstup do hry bude platný, ať měla či neměla údajná třetí strana předchozí souhlas či o tom uživatel věděl. Za žádných okolností nebude z tohoto důvodu vstup do hry zrušen. V případě, že má uživatel podezření, že má třetí strana jeho uživatelské jméno nebo heslo, může uživatel kdykoliv požádat společnost o poskytnutí nového hesla a uživatelského jména.
viii.   K vyloučení pochybností, je tímto objasněno, kdo je oprávněn k používání služeb, stejně jako jakákoliv další osoba, která je oprávněna k výhře, a společnost si rezervuje právo zavřít jeho/její uživatelský účet a zabavit jakékoliv držené prostředky na tomto uživatelském účtu.
ix.    Máme a rezervujeme si právo pozastavit, zakázat či ukončit uživatelovo účet kdykoliv podle našeho uvážení. Všechna rozhodnutí ohledně otevření, udržování a uzavření uživatelovo účtu závisí na nás a všechna rozhodnutí, která učiníme ohledně jakéhokoliv aspektu vaší účasti ve službách nebo jakýkoliv aspekt účtu je finální.
3.    Otevření uživatelského účtu:
i.    K používání služeb si musíte nejdříve se společností otevřít uživatelský účet.
ii.   Pokud se rozhodnete zaregistrovat uživatelský účet, budete muset poskytnout vaše celé jméno, adresu, datum narození, emailovou adresu a telefonní číslo. Pokud nemůže být vaše totožnost ověřena, můžete být vyzváni k poskytnutí dodatečných informací nebo dokumentů, jako podmínka k otevření uživatelského účtu. Budete také vyzváni k zodpovězení jedné či více bezpečnostních otázek, poté vám bude zaslán potvrzující email. Můžete být také vyzváni k aktualizování informací či dat nebo k poskytnutí dodatečných položek, jako součást pokračujícího úsilí k zabránění podvodných aktivit.
iii.    Máme a rezervujeme si právo využívat verifikačních služeb třetí strany k ověření vašich informacích o účtu a totožnosti, a vy výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že můžeme potvrdit přesnost všech informací, které jste poskytli, s občanským průkazem vydaným úřadem vlády. Pokud jste poskytli nepravdivou informaci nebo nejste schopni či ochotni dokumentaci poskytnout či informace potvrdit, nejsme schopni potvrdit vaši totožnost, váš uživatelský účet může být ukončen a jakákoliv a všechny aktivity v rámci uživatelského účtu považovány za neplatné, včetně, ale ne pouze, vynulování potenciálních výher.
iv.    K používání služeb a zakoupení vstupu do hry budete vyzvání, abyste společnosti poskytli detaily způsobu platby a/nebo převodu peněz na váš uživatelský účet (“herní kredit”) jakoukoliv metodou uvedenou společností. Pokud převádíte peníze na herní účet, budou prostředky vloženy na uživatelský účet po skutečném přijetí peněz společností. Minimální a maximální limity mohou být aplikovány, pokud se převádí peníze na a z vašeho uživatelského účtu, v závislosti na vaší historii se společností, metody vkladu a dalších faktorech stanovených pouze společností. Společnost zúčtuje váš uživatelský účet a/nebo vaše platební možnosti v daném čase mezi časem, ve kterém umístíte požadavek na nákup vstupu do hry a časem, ve kterém společnost zakoupí vstup do hry vaším jménem.
v.    Váš požadavek na nákup vstupu do hry vaším jménem je předmětem dostatečného herního kreditu na vašem uživatelském účtu k zaplacení vstupu do hry nebo poskytování platebních prostředků, jenž umožňují platbu za vstup do hry.
vi.    Pokud máte dostatečný herní kredit na vašem účtu, vaše platební metoda bude zpracována na dokončení objednávky. Pokud vaše platební metoda selže k dokončení transakce, budete o tom náležitě obeznámeni. V případě, že je zůstatek na vašem účtu záporný, výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že bude záporný zůstatek, představuje nepopiratelný dluh splatný nám, splatný s okamžitou platností. 
vii.   Společnost může kdykoliv započítat kladný zůstatek uživatelského účtu proti vaší dlužné částce společnosti.
viii.  Společnost si vyhrazuje právo omezit či odmítnout jakékoliv aktivity a/nebo požadavek uskutečněný vámi či přes váš uživatelský účet.
ix.    Doporučujeme vám, jako držiteli karty, vytisknout všechna elektronická data vstupu, pravidla hry, stornovací předpisy a platební metody k úschově a účelům vedení záznamů, aby se zabránilo a/nebo adresovat jakékoliv administrativní chyby a/nebo nedorozumění, které mohou vzniknout z vašeho smluvního vztahu s námi. 
x.     Rozumíte, že obdržíte od společnosti elektronickou komunikaci, poslánu na webové stránky a/nebo zaslanou přes e-mail. Všechna tato komunikace bude považována za "písemnou" a bude považována za přijatou během 24 hodin od času, kdy bylo oznámení zasláno na webové stránky či zasláno vám e-mailem.
4.    Neaktivní účet:
i.    “Neaktivní účet” je účet LuckyLottos, jenž je bez zaznamenané aktivity přihlášení a/nebo odhlášení, včetně nulového počtu vstupů, po časové období 6 (šest) po sobě jdoucích měsíců.
ii.    Pokud je váš účet neaktivní po 6 (šest) měsíců, LuckyLottos si vyhrazuje právo odstranit 50% (padesát procent) z vašeho herního kreditu, což může zahrnovat jakýkoliv jiný zůstatek na vašem účtu v daný čas, jenž 50% propadne společnosti.
iii.    V případě, že se přihlásíte k vašemu účtu během období předešle zmíněných 6 (šest) měsíců, LuckyLottos uzná váš účet jako “re-aktivovaný”, ale není povinno vrátit peníze z již propadlého účtu v daném čase.
iv.    Pokud účet zůstane neaktivní po dalších 6 (šest) měsíců, váš účet bude považován za spící účet, v tomto případě si LuckyLottos vyhrazuje právo k správnímu poplatku ve výši 10% z vašeho zůstatku herního kreditu, což může také zahrnovat jakýkoliv jiný zůstatek na účtu v daném čase, za vedení účtu a započítat takové poplatky oproti prostředkům na účtu. Maximální částka poplatků tím nastalá bude nižší o zůstatek vašeho účtu či administrativní poplatek.  
v.    Administrační poplatek za účet je účtován, jelikož účet neaktivních zákazníků vyžaduje značné organizační úsilí. LuckyLottos je oprávněno poplatek změnit čas od času.
vi.    Administrační poplatek bude odečten po 5 (pět) měsíců následujících po datu, kdy byl váš účet považován za “spící”. Poté srážky administračního poplatku skončí a celý zůstatek bude odstraněn z účtu po zaslaném oznámení na vámi registrovanou e-mailovou adresu.
LuckyLottos vám odešle zůstatek z vašeho herního účtu, pokud budou dostupné požadované platební instrukce. Nicméně zůstatek vašeho účtu propadne ve prospěch společnosti, když se vás po přiměřeném úsilí nepodařilo zkontaktovat a/nebo nemůžete být uspokojivě lokalizováni. 
vii.    V každém případě, ve kterém se váš účet stane spícím nebo neaktivním, aniž by byla poškozena práva LuckyLottos, konfiskace a propadnutí všech prostředků zbývajících na vašem účtu, můžete kontaktovat LuckyLottos a odeslat požadavek na reaktivaci vašeho účtu a/nebo navrácení zůstatku vašeho účtu. K vyloučení pochybností, LuckyLottos nemá žádnou povinnost přijmout váš požadavek, a taková žádost bude přezkoumána v souladu s příslušnými skutečnostmi a okolnostmi a ustanovena na základě těchto Obchodních podmínek. 
viii.    Váš účet můžete ‘reaktivovat’ následovně: (i) uskutečněním úspěšného vkladu; (ii) podáním sázky; nebo (iii) hraním/účastí v jakémkoliv produktu na LuckyLottos.
5.    Zavření vašeho uživatelského účtu:
i.    Váš uživatelský účet můžete zavřít tím, že kontaktujete zákaznické centrum společnosti emailem či telefonicky, kontaktní podrobnosti jsou uvedeny v sekci “Kontakt” na webové stránce. Jakékoliv prostředky na uživatelovo účtu budou poukázány uživateli.
ii.    Pokud bude uzavřen existující uživatelský účet, jakékoliv závazky, s nimiž jste vstoupili, budou splněny vámi.
iii.   Uživateli, který si přeje získat zpět prostředky z uzavřeného, uzamčeného či vyloučeného účtu, je doporučeno kontaktovat zákaznickou podporu.
iv.   V případě uzavření svého uživatelského účtu vzhledem k v závislosti na hře či podvodu, jedinec nesmí otevřít nový uživatelský účet. Společnost nenese odpovědnost, pokud jedinec uspěje s otevřením nového účtu, ani za přímé či nepřímé následné škody. Společnost si rezervuje právo uzavřít uživatelovo účet, jenž byl otevřen v rozporu s pravidly v jakémkoliv bodě.
v.    Spící uživatelské účty -
a.    Společnost bude považovat účet za spící / neaktivní po časovém období 6 měsíců po posledním přihlášení k účtu.
b.    Pokud společnost považuje účet za spící / neaktivní po časové období přesahující 18 (osmnáct) měsíců, bude deaktivován / uzamčen. Pokud má účet zůstatek, společnost se vás pokusí zkontaktovat s cílem navrátit zbývající finanční prostředky. Pokud to není možné po přiměřeném pokusu, zbývající zůstatek účtu (pokud existuje), propadne ve prospěch společnosti.
6.    Účast v loterijní hře:
i.    Společnost uzavře nákup loterijního vstupu do hry na váš požadavek a vaším jménem. 
ii.   Náklady budou v souladu se stanovenými poplatky, jak je plně stanoveno a zobrazeno na úvodní stránce, herní stránce a při placení.
iii.   Vaše platební metoda bude zpracována buď okamžitě po potvrzení vaší objednávky, nebo když si zvolíte zakoupit herní kredity k používání na stránkách.
iv.   K zabezpečení transakcí používáme SSL šifrování. SSL (Secure Sockets Layer) je standardní bezpečnostní technologie pro vytvoření šifrovacího spojení mezi webovým serverem a prohlížečem. Toto spojení zajišťuje, že všechna prošlá data mezi webovým serverem a prohlížeči zůstanou privátní a integrální.
v.    Vsup do hry je zakoupen na váš požadavek, podléhá ustanovením a regulacím, jenž upravují online transakce a předcházení podvodům. V případě jakékoliv podvodné aktivity na straně uživatele, jejímž výsledkem zasáhl vstup do hry, vstup do hry vaším jménem se stane majetkem společnosti a jakákoliv cena z něho plynoucí absolutně propadne a zůstane majetkem společnosti. Jakékoliv prostředky vložené na uživatelovo účet se považují za platbu pro budoucí vstupy do hry a výsledkem toho NEMOHOU být vybrány. Kromě toho, ŽÁDNÉ prostředky přidané na uživatelovo účet způsobem propagační nabídky (včetně, ale ne pouze, dvojitému vkladu, ad-hoc výher nebo věrnostních odměn) nebo na základě rozhodnutí Lucky Enterprises, nemohou být uživatelem vybrány.
vi.    Vaší zodpovědností bude zajistit, že jsou společnosti dány správné instrukce k uskutečnění nákupu vstupů do hry. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby, které mohou vzniknout v důsledku chybných pokynů.
vii.   Jakmile byl vstup do hry přijat naším serverem, nemůžete jej zrušit. Vámi zakoupené vstupy do hry přes webové stránky budou platné jednou za příjem vstupu do hry zobrazeného na vašem uživatelském účtu.
viii.  Společnost nemůže být zodpovědná za žádnou ztrátu či zpožděné transakce způsobené selháním počítačových systémů používaných společnostmi, jenž provozují nabízené loterie nebo za další počítačová či komunikační selhání a/nebo chyby a/nebo zpoždění, k nímž může dojít při transakci tohoto podnikání.
ix.    Berete na vědomí, že úplné osvobození od chyb nebo neúplnosti je nemožné dosáhnout ve vztahu k počítačovému softwaru. Měli byste si být vědomi, že software obsahuje zřejmé chyby a neúplnosti, zavazujete se zdržet využívání jakýchkoliv takových výhod. Kromě toho, ihned poté, co uživatel takovou chybu nebo neúplnost zjistí, společnosti ji oznámí písemně. Bez ohledu na to, zde jste si všech těchto chyb vědomi, společnost nenese odpovědnost, zda jste si byli těchto chyb vědomi, společnost neponese odpovědnost za platbu jakéhokoliv druhu, jenž může nastat z důvodu softwarové, administrativní, hardwarové chyby, poruchy, technických obtíží nebo vyšší moci. 
x.     Společnost nemůže nést odpovědnost za pozdní oznámení vstupů do konkrétního losování. Je odpovědností jednotlivce, že umístí svoje objednávky v čas do losování, a že je si vědom času uzávěrek pro losování. Pokud jednotlivec neobdrží potvrzení o své objednávce emailem (vzhledem k nedodržení hráčovo poskytovatele internetových služeb či jiného důvodu), pak musí zkontrolovat (před časem uzávěrky) vlastní transakční historii online k potvrzení svého vstupu. Společnost nebude odpovědná, pokud byl váš vstup obdržen příliš pozdě do losování (“pozdní vstup”) a vy jste měli v tomto tahu vítěznou kombinaci. V takovém případě by byl vstup automaticky přesunut do příštího dostupného tahu, pokud byl umístěn po uzávěrce.
7.    Výhry & Hotovostní ceny:
i.    Platby -
a.   Výplaty výher / hotovostních cen budou uskutečněny co nejdříve v přiměřené lhůtě, přestože může dojít ke zpoždění vzhledem k bezpečnostní revizi uskutečněné společností, a kdy má společnost takové platby v souladu s touto dohodou.
ii.   Výhry / Hotovostní ceny -
a.   Společnost bude jednat jako správce skupiny při přebírání hotovostní ceny. Tyto peníze vám budou vyplaceny bez jakýchkoliv úroků, které mohly vzniknout během 10 (deset) pracovních dní od potvrzení hotovostní ceny od provozovatelů loterie nebo tomboly, nebo použité společnost řízení rizik. 
b.    Všechny vyplacené výhry budou vyplaceny přímo na zvolený bankovní účet stanovený uživatelem, buď v britských librách, amerických dolarech nebo Eurech, jakmile si zvolí možnost hotovostní výplaty a odeslal všechny požadované detaily. Ve speciálních případech mohou být učiněna zvláštní opatření pro vypořádání. Minimální částka pro výběr je použito €10.00. Pro výběry výher neexistuje poplatek nad tuto minimální částku. 
c.    Společnost využívá služeb společnost na řízení rizik a/nebo pojišťovnu ke správě a pojištění jakýchkoliv potenciálních výher vyplývajících z jakékoliv her na stránkách do konkrétní hodnoty. Společnost je vázána určitým podmínkami smlouvy s těmito stranami, jenž mohou ukládat povinnost vyžadující, aby každý vítěz předložil dokumenty k ověření a podepsal zprávu jako předpoklad pro výplatu. Zavazujete se, že učiníte všechny takové úkony a věci, jenž mohou být nezbytné jako podmínka pro výplatu, pokud vyhrajete a taková podmínka bude vyžadována, musí být podmínka splněna. Společnost vám vyplatí všechny výhry během 10 (deset) pracovních dní od jejich obdržení do uvedené společností řízení rizik a/nebo pojišťoven. 
iii.   Výhry / Hotovostní ceny týkající se vyhraných částek jackpotu a druhé cenové úrovně -
a.    Společnost si vyhrazuje právo vyplatit tyto výhry / hotovostní ceny pro přiměřenou dobu anuitně.
b.    Vítězové pojištěných tiketů LuckyLottos úrovně jackpot, kde případné rozdělení či sdílení jejich výher proporcionálně s vítězi z národních loterií.
c.    Všechny úrovně dvou vítězů pojištěných tiketů LuckyLottos obdrží výplatu fixních hodnot, jak je specifikováno na odpovídající stránce s loterijními výsledky.
iv.   Konečné rozhodnutí -
a.    V případě nesouladu mezi výsledky ukázanými v našem softwaru a softwaru serveru společnosti, výsledky zveřejněné oficiální státní loterií budou převládat. 
8.    Platba, úpravy, náhrady & zrušení:
i.     Platba -
a.    Vstupy zakoupené na váš požadavek jsou zvoleny vámi na HERNÍ stránce webových stránek; nebo zahájení z budoucího data specifikované vámi na HERNÍ stránce, pokud je vyžadováno. Nemůžeme zpracovat vstupy do losování po uzávěrce, která je specifikována na HERNÍ stránce. Webová stránka automaticky změní datum po uzávěrce na příští možné losování. Odeslání vašeho "potvrzení o vstupu" emailem, bude okamžité na vámi určenou emailovou adresu a žádná zodpovědnost nebude připojena společnosti za vzniklé ztráty vzniklé nedostatečným výkonem hráčovo poskytovatele internetových služeb nebo jiného technického selhání a/nebo chyby a/nebo zpoždění.
ii.    Zrušení objednávky, pokud změníte svůj názor -
a.    Přezkoumáme možnost zrušení vašich vstupů a náhrazení vašeho nákupu herním kreditem či kupóny dle následujících podmínek:
i.     Vaše objednávka je legitimní (ne podvodná) a
ii.    Uvedené vstupy nebyly ještě zakoupeny (platba nebyla ještě zpracována).
b.    Na základě hodnocení výše uvedených podmínek, zrušíme vaše vstupy, pokud budeme obeznámeni dostatečně včas k změně vstupů. Prosím vezměte na vědomí, že jsou vstupy poslány ke zpracování v průběhu dne, a jakmile byl vstup zpracován, nemůžeme vstup zrušit. Pokud chcete požádat o zrušení vašich vstupů, kontaktuje nás prosím emailem na info@luckylottos.com.
iii.   Refundace 
a.    Společnost umožní a zpracuje refundaci na základě následujících podmínek -
i.     Byli jste zúčtování chybnou částkou a můžete poskytnout písemný důkaz, načež:-
1.    Požadavek o náhradu musí být odeslán na info@luckylottos.com co nejdříve po události, ale ne později, než 30 dnů po zjištění.
2.    Jakmile společnost obdrží váš požadavek o náhradu, bude zhodnocen a budete obeznámeni během 72 hodin od obdržení požadavku na refundaci, s jeho potvrzením či odmítnutím. Toto rozhodnutí je konečné a pro vás závazné.
b.    Zrušení -
i.     Společnost není schopna změnit žádné odeslané vstupy. Společnost je pouze schopna zrušit a nahradit hodnotu vašich vstupů herním kreditem či kupóny (viz. Bod ii. výše).
9.    Finanční instituce:
i.    Společnost není finanční institucí, a proto všechny vklady uskutečněné na váš uživatelský účet nevytváří v žádném případě z vkladu (ů) úroky.
ii.   Společnost neposkytuje rady ohledně daní a/nebo legálních záležitostí. Uživatelům, kteří si přejí získat radu ohledně daní a legálních záležitostí, je doporučeno kontaktovat příslušného poradce.
10.   Daně:
Vítězové by si měli uvědomit, že výhry národní loterie podléhají zdanění hostitelské země, stejně bude odečteno národní loterií před vyplacení společnosti. V souladu s tím, na výplatě společnosti se odrazí takový daňoví odpočet hostitelské země. Vítězové by si měli být vědomi, a jsou tímto upozorněni, že výše uvedené výplaty neovlivňují možné další daňové implikace v zemi původu vítěze.
 
11.    Duchovní vlastnictví:
i.    Berete na vědomí a souhlasíte, že všechna práva, názvy a zájmy v duchovním vlastnictví je naše absolutní vlastnictví. Jakékoliv použití duchovního vlastnictví bez našeho předchozího písemného souhlasu není povoleno. Souhlasíte, že nebudete (a souhlasíte, že nebudete pomáhat či umožňovat třetí straně) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo manipulovat s duchovním vlastnictvím žádným způsobem.
ii.   Berete na vědomí a souhlasíte, že materiál a obsah obsažený na webových stránkách je k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití. Jakékoliv další jiné použití takového materiálu a obsahu je přísně zakázáno.
iii.  Tímto vám udílíme oprávnění k používání našeho softwaru přísně a jen v souladu s těmito obchodními podmínkami. Všechna práva softwaru jsou vyhrazena a vy můžete používat software jen s oprávněním.  
12.    Prohlášení:
i.    Společnost a s ní spojené značky nejsou spojeny s UK National Lottery ani nepropagují Camelot Group nebo UK National Lottery Commission, MUSL, Sisal ani jakékoliv společnosti, jenž provozují nabízené loterie.
ii.    Všechny částky jackpotů zobrazené na webové stránka pro americký ‘Powerball’ a ‘Mega-Millions’, multi-státní loterie (MUSL), budou reprezentovány na relevantní webové stránce společnosti ve stejných hodnotách, jako rozšířená anuitní hodnota MUSL. Vítězné ceny jackpotu z těchto dvou loterií budou vyplaceny společností v současné z těchto anuitních částkách v době výhry. 
iii.   Všechny údaje zákazníků budou považovány za důvěrné a nebudou prodány třetím stranám, aniž by uživatelé souhlasili s používáním jejich totožností a detailů pro budoucí marketingové účely.
iv.   Společnost nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou být uživateli způsobeny odposlechem či špatným zacházením přes internet.
v.    Společnost si vyhrazuje právo, za všech okolností, řešit veškeré spory, na základě vlastního uvážení, v souladu s principy spravedlnosti.
vi.   Společnost nečiní žádná prohlášení či záruky, explicitní či implicitní, pokud jde o zákonná práva uživatele k účasti ve službách, ani zaměstnanci společnosti, držitelé licence, distributoři, velkoobchodníci, affiliaté, dceřiné společnosti, reklamní, propagační nebo jiné agentury, mediální partneři, agenti či maloobchodníci nemají pravomoc činit takové prohlášení či záruky. Uživatel nemá používat služby, užívat či znovu používat uživatelský účet, vstoupit na webové stránky, ani nepřijímat žádné výhry / hotovostní ceny, pokud uživatel plně nerozumí, nesouhlasí, nepřeje si stát součástí a nedodržuje, bez výjimky, všechna pravidla společnosti obsažená v tomto dokumentu, jenž mohou být čas od času upravena. 
vii.   Společnost neuznává a nepřijímá žádnou odpovědnost za škody/ztráty uživatele a/nebo třetí strany způsobené přímo a/nebo nepřímo uživatelem:
a.     Dělání vkladů na uživatelovo účet kartou či přes účet třetí strany;
b.     Vyžádání výběru z uživatelovo účtu třetí stranou;
c.     Poskytnutí nesprávných detailů osobního účtu za účelem výběru z uživatelovo účtu;
d.     Umožnění třetím stranám používat uživatelský účet k učinění vkladů na uživatelovo účet nebo z něj vybrat. 
viii.   Spojení s webovými stránkami a účast uživatele ve všech službách je uživatelovo odpovědností.
ix.     Společnost neuznává a nepřijímá žádnou odpovědnost za škody/ztráty uživatele a/nebo třetí strany způsobené přímo a/nebo nepřímo uživatelem:
a.     Chyba, chyba tisku, chybná interpretace, přeslechnutí, neporozumění, chybný překlad, chybný pravopis, chybné čtení, transakční chyba, technické selhání, technické riziko, chybná registrace, zjevná chyba, zrušení hry z jakéhokoliv důvodu, vyšší moc a/nebo každá podobná událost;
b.     Porušení pravidel společnosti;
c.     Nekalá a/nebo trestní jednání;
d.     Poradenství poskytované společností;
e.     Selhání centrálního počítačového systému společnosti nebo jeho části; zpoždění, ztráty nebo opomenutí z důvodu jakéhokoliv telekomunikačního či jiného systému přenosu dat; a/nebo
f.     Finančního rizika a ztráty, včetně, ale ne omezeno odchylkami ve směnných kurzech.
x.     Uživatel chápe, že služby nabízené na webových stránkách mají pouze zábavný účel. Uživatel není povinen používat služby, účastnit se, pokud zvoleno uživatelem, jedná se výhradně o uživatelovo volbu, rozhodnutí a riziko. Uživatelovo zájem o služby a webové stránky je osobní a ne profesionální. Uživatel vstupuje na webové stránky čistě pro jeho/její osobní pobavení. Jakýkoliv další vstup, přístup, použití, opětovné použití služeb a/nebo webových stránek je zakázáno.
xi.    Tyto obchodní podmínky představují úplnou dohodu a porozumění mezi společností a uživatelem. V případě, že by došlo k nesouladu mezi anglickou jazykovou verzí obchodních podmínek a další jazykové verze, anglická jazyková verze bude považována za správnou.
xii.   Angličtina:
a.     Vezměte prosím na vědomí, že momentálně procházíte vydáním obchodních podmínek platných od 3. listopadu 2016.
b.     Oficiální text obchodních podmínek bud spravován společností v anglickém jazyce. V případě jakékoliv rozporu mezi anglickou a jinou jazykovou verzí, anglická verze má přednost v určování charakteru, záměru a významu těchto obchodních podmínek.
c.      Společnost oficiálně spravuje obchodní podmínky v angličtině a kdykoliv nese plnou odpovědnost za přesnost anglické verze zobrazených obchodních podmínek. 
d.      Za další jazyky, než angličtinu, společnost nenese žádnou odpovědnost, ani za nesprávnost či nepřesný překlad, ani za jakoukoliv škodu způsobenou uživatelům v důsledku nesprávného překladu.
xiii.    Uživatel účtu chápe, že společnost si vyhrazuje právo změnit či odstranit kdykoliv své služby a/nebo kdykoliv upravit tyto obchodní podmínky. Vaše další používání služeb po takové změně bude považováno za vaše přijmutí změněných obchodních podmínek.
xiv.    Berete na vědomí, že vaše nedodržení této dohody může vyústit v diskvalifikaci, pozastavení a/nebo ukončení vašeho uživatelského účtu, propadnutí prostředků a/nebo právním krokům proti vám.
xv.    Společnost považuje tyto obchodní podmínky za spravedlivé. Pokud potřebujete jakoukoliv radu ohledně těchto či jakékoliv části našich služeb, pak kontaktuje zákaznický servis. Vezměte prosím na vědomí, že veškerá korespondence a telefonní hovory mohou být zaznamenávány. 
xvi.    Tyto obchodní podmínky jsou pro vás osobní a nejsou převoditelné, převeditelné či vámi sub-licencované, s výjimkou našeho předchozího písemného souhlasu. Vyhrazujeme si právo podstoupit, převést jakékoliv z našich stanovených práv a povinností třetí straně bez předchozího oznámení. 
xvii.    V případě změny ovládání, fúze, akvizice nebo prodeje aktiv společnosti, váš uživatelský účet a související údaje mohou být součástí majetku přecházejícího na kupujícího nebo nabyvatele. V takovém případě vám poskytneme oznámení prostřednictvím emailu nebo oznámení na našich webových stánkách vysvětlující vaše možnosti, pokud jde o převod vašeho uživatelského účtu.
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 140 000 000
  Čas do dalšího tahu
  Datum losování
  2017/02/28
  Čas losování
  21:00:00
  Cena: € 3,00
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 69 000 000
  Čas do dalšího tahu
  Datum losování
  2017/02/28
  Čas losování
  23:59:00
  Cena: € 2,50
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 38 000 000
  Čas do dalšího tahu
  Datum losování
  2017/03/01
  Čas losování
  23:30:00
  Cena: € 2,50
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 37 000 000
  Čas do dalšího tahu
  Datum losování
  2017/02/28
  Čas losování
  21:00:00
  Cena: € 3,00
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 23 000 000
  Čas do dalšího tahu
  Datum losování
  2017/03/03
  Čas losování
  21:30:00
  Cena: € 2,25
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 11 900 000
  Čas do dalšího tahu
  Datum losování
  2017/02/28
  Čas losování
  21:00:00
  Cena: € 2,00
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 1 000 000
  Čas do dalšího tahu
  • :
  • :
  • :
  Cena: € 1,00
 • Jackpot
  Příští odhadovaný jackpot
  € 200 000
  Čas do dalšího tahu
  • :
  • :
  • :
  Cena: € 1,00
You are about to initiate a System Bet, continue?

A System Bet (also know as Wheeling) allows you to choose extra numbers on a single betting slip.

No Yes

Naše obchodní podmínkyPřijmout obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky

Děkujeme. Váš FICA status je ověřen!OK

Prosím aktualizujte verzi vašeho prohlížeče nebo použijte jeden z následujících: Chrome nebo Firefox.OK
USA Powerball
Jackpot:  € 38 milionů
1
Počet vstupů do losování
2
Týdny
3
Zvolte si den losování
Cena
 
SuperEnalotto
Jackpot:  € 11,9 milionů
1
Počet vstupů do losování
2
Týdny
3
Zvolte si den losování
Cena
 
Mega Millions
Jackpot:  € 69 milionů
1
Počet vstupů do losování
2
Týdny
3
Zvolte si den losování
Cena
 
EuroMillions
Jackpot:  € 37 milionů
1
Počet vstupů do losování
2
Týdny
3
Zvolte si den losování
Cena
 
Lucky 12
Jackpot:  € 1 milion
1
Počet vstupů do losování
2
Losování
Cena
 
SuperEna Max
Jackpot:  € 140 milionů
1
Počet vstupů do losování
2
Týdny
Zvolte si den losování
Cena
 
Lucky 9
Jackpot:  € 200 000
1
Počet vstupů do losování
2
Losování
Cena
 
EuroJackpot
Jackpot:  € 23 milionů
1
Počet vstupů do losování
2
Týdny
3
Zvolte si den losování
Cena
 

We have great news! Soon you will be able to play even more online lotteries, including the enormous €2.3 billion Spanish December raffle…Sounds good, doesn’t it?

We’ve been working behind the scenes to bring you an even better experience. A new website offering even more lotteries and generous promotions will be launching soon. Check your inbox for details as you don’t want to miss this.

Until then, you can still play your favourite jackpots here!

Say HELLO to FatCatLottos!


You’ve always trusted LuckyLottos.com with your online lottery tickets and an exciting, new experience awaits you at FatCatLottos.com. where you can continue to play the biggest Lottery Jackpots!

As from the 31st October your account at LuckyLottos.com will no longer be accessible, so buy those last lottery tickets as your account balance will not be transferred and prepare for an even better experience.

Please do not buy entries for any draws past 29th of October, if you already have, please cancel these and buy tickets into lotteries drawn before this date.

To get you started at FatCatLottos.com. they will double your money on your first deposit. Open your account now and don’t miss out.

You can now play all the world’s biggest lotteries at FatCatLottos.com. Open your account now and claim your special welcome bonus!

If you have any remaining credits or winnings in your LuckyLottos.com account, please contact our customer support team who will assist you.

Online asistence