Warunki Ogólne
Warunki Ogólne

Warunki ogólne

Ostatni aktualizacja: 11 stycznia 2016

NINIEJSZY DOKUMENT JEST WIĄŻĄCĄ PRAWNIE UMOWĄ ("UMOWA") MIĘDZY LUCKY ENTERPRISES ("FIRMA"), A UŻYTKOWNIKIEM. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ I O UPEWNIENIE SIĘ, ŻE JEST ONA W PEŁNI ZROZUMIAŁA, PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA STRONY I/LUB OFEROWANYCH NA NIEJ USŁUG. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ PRAWNYM.


PRZYCIŚNIĘCIE PRZYCISKU “WYŚLIJ” LUB “ZGADZAM SIĘ” I/LUB KORZYSTANIE Z USŁUG OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z UMOWĄ I W SPOSÓB DOBROWOLNY ZGODZIŁ SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZAWARTYCH W NIEJ ZASAD BEZ ZASTRZEŻEŃ.
ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ NA UŻYCIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W CELU ZAWIERANIA KONTRAKTÓW ORAZ ZREKASZ SIĘ PRAW LUB OBOWIĄZKÓW ZGODNYCH Z PRAWAMI JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI WYMAGAJĄCEJ ORYGINALNEGO (NIE-ELEKTRONICZNEGO) PODPISU.


WARUNKIU OGÓLNE OPUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM MOMENCIE. NOWA WERSJA WARUNKÓW OGÓLNYCH WEJDZIE W ŻYCIE PRZY KOLEJNYM ODWIEDZENIU SERWISU LUB ZALOGOWANIU SIĘ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJĄC TĘ UMOWĘ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PONOWNEGO ZAPOZNANAIA SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA SERWISU PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU.


JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z JAKIMŚ PUNKTEM UMOWY UŻYTKOWANIA SERWISU, NIE POWINIEN UŻYWAĆ STRONY ANI KORZYSTAĆ Z OFEROWANYCH NA NIEJ USŁUG.


1.    Definicje:


Ta Umowa nadaje następujące znaczenie podanym poniżej terminom i wyrażeniom:


i.    Camelot Group lub CG: oznacza organizację zajmującą się między innymi organizowaniem oficjalnego lotto UK Lottery (zwanego dalej “UK National Lottery”).
ii.    Karta: oznacza wszystkie typy kart, których funkcją jest “płatność”, “obciążenie”, “debet”, “kredyt”, “wirtualna” i/lub podobne.
iii.    
Wynagrodzenie: oznacza wynagrodzenie wpłacone na rzecz Firmy za dostarczane Usługi oraz za zakup Zakładów do Gry (w tym, ale nie tylko, cena Zakładu do Gy).
iv.    Siła Wyższa: termin ten odnosi się do sytuacji lub okoliczności, poza szerokorozumianą kontrolą, które przyczyniają się do opóźnienia lub niewykonania przez dotkniętą stronę czynności wynikających z kontraktu. Dla celów Lucky Enterprises  do takich sytuacji zalicza się awaria centralnego systemu firmy lub jakiejkolwiek jego części, opóźnienia, straty, błędy lub zaniedbanie wynikające z awarii systemów telekomunikacyjnych lub zajmujących się transmisją danych, jakiekolwiek straty wynikające z działania siły wyższej, ograniczeń rządowych restrykcji (takich jak odmowa wydania licencji lub jej odebranie, w przypadku gdy nie przyznanie licenji lub jej odebranie nie wynikało z winy danej strony), wojny, wybuchu wrogości, zamieszek, niepokojów społecznych, powstań, aktów terroryzmu, pozarów, ekplozji, powodzi, kradzieży, zniszczeń, stajków, odcięcia dostępu, i/lub żadnej innej przyczyny będącej poza szeroko rozumianą kontrolą strony, której działanie zostało zakłócone.
v.    Zakład do Gry: oznacza zakład na grę lotto zakupiony przez Firmę na rzecz Użytkownika.
vi.    Właśność intelektualna: oznacza wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy towarowe oraz obrazki, grafiki, teksty, pomysły oraz metodologie znajdujące się na Stronie, Konto Użytkownika oraz zawarte materiały są wyłączną własnością Firmy. Użytkownik nie ma prawa nadużywać lub w inny sposób używać Własności Intelektualnej do żadnych celów, poza tymi dozwolonymi prawnie.
vii.    Jackpot Mega Millions: oznacza łączną sumę wypłacaną przez konsorcjum Mega Millions Consortium lub MUSL lub jakiegokolwiek innego (ko-)organizatora za wszystkie zwycięskie losy na poziomie nagrody Pierwszego Stopnia w dolarach amerykańskich oraz w przypadku losowania amerykańskiej loterii “Mega Millions”, wypłacane w 30 oprocentowanych rocznych ratach zgodnie z oficjalnymi zasadami (czyli z 5% oprocentowaniem rocznym), lub, w przypadku braku ogłoszenia takich zwycięskich losów, kwota, która powinna była zostać wypłacona przez konsorcjum Mega Millions, MUSL lub (współ-)organizatora w 30 oprocentowanych rocznych ratach (w przypadku opcji “wypłaty rocznej”) jeśli istniałby zwycięski los na poziomie nahrody Pierwszego Stopnia w konkretnym losowaniu.
viii.    MUSL: oznacza Multi-State Lottery Association [Międzystanowe Zrzeszenie Loterii], organizujące loterie podziałowe w tym loterie “Powerball” i “Mega Millions”.
ix.    Operator: oznacza w przypadku każdej gry lotto i losowania, stronę trzecią w postaci oficjalnego organizatora, który organizuje i zarządza grą lotto i losowaniem.
x.    Jackpot Powerball: oznacza łączną kwotę wypłacalną przez MUSL lub jakiegokolwiek (współ-) organizatora w przypadku wszystkich zwycięskich losów na poziomie nagrody Pierwszego Stopnia w dolarach amerykańskich i w przypadku losowania amerykańskiej loterii “Powerball”, wypłacone w 30 oprocentowanych rocznych ratach zgodnie z oficjalnymi zasadami (czyli 4% oprocentowaniem rocznym), lub, w przypadku braku ogłoszenia takich zwycięskich losów, kwota, która powinna była zostać wypłacona przez MUSL lub (współ-)organizatora w 30 oprocentowanych rocznych ratach (w przypadku opcji “wypłaty rocznej”) jeśli istniałby zwycięski los na poziomie nagrody Pierwszego Stopnia w konkretnym losowaniu.
xi.    Nagroda / Wygrana: oznacza sumę, bonus lub nagrodę wygraną przez Użytkownika.
xii.    Usługi: oznacza pośrednictwo handlowe przy zakupie losów i zakładów, oraz wszelkie podobne oferty, zapewniane przez Lucky Enterprises. Użytkownikowi za pomocą Strony.
xiii.    Sisal: oznacza włoskiego dostawcę zakładów i gier oraz organizatora SuperEnaLotto (narodowego włoskiego lotto) we Włoszech.
xiv.    Użytkownik: oznacza jakąkolwiek osobę posiadającą ważne Konto Użytkownika.
xv.    Konto Użytkownika: oznacza osobiste konto otwarte za pomocą Strony przez osobę fizyczną, którego celem jest wyłącznie korzystanie z usług przez daną osobę fizyczną.
xvi.    My/Nas/Nasze: oznacza Firmę, lub jakiekolwiek spółki zależne, afiliantów, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników, reprezentatów, agentów i kontrahentów, oraz inne osoby działające w imieniu Firmy.
xvii.    Strona Internetowa: oznacza jakąkolwiek stronę internetową której właścicielem, operatorem lub zarządzającym jest Firma (w tym, lecz nie ograniczone do, www.LuckyLottos.com), oraz jakiekolwiek opragramowanie lub treści używane, aby wejść na stronę.
xviii.    Wygrana / Nagroda: oznacza wygraną przyznaną za Zakład do Gry, zgodnie z wyłącznym określeniem przez Operatora.
xix.    Ty/Twoje: odnosi się do Użytkownika.


Otwierając konto, używając konto po raz pierwszy i później, biorąc udział i korzystając z usług, lub akceptując jakąkolwiek nagrodę, Użytkownik reprezentuje, gwarantuje i zaświadcza, co niżej następuje:


2.    Twoje Użytkowanie Naszego Serwisu:


i.    Jesteś osobą fizyczną, która ma ukończone 18 lat (lub inny minimalny wiek, który zgodnie z obowiązującym cię prawodwstwem wymagany jest do korzystania z Usług) i użytkowanie strony jest w twoim przypadku zgodne z obowiązującym cię prawem.
ii.    Niniejszym potwierdzasz i gwarantujesz, że nie naruszasz żadnych mających zastosowanie praw lub przepisów prawnych poprzez korzystanie z Usług. Jeśli mieszkasz lub przebywasz na terenie jurysdykcji, która zabrania korzystania z Usług, nie powinieneś z nich korzystać.
iii.    Ze względów prawnych i handlowych, mieszkańcy pewnych obszarów nie mogą zakładać lub korzystać z kont na Lucky Lottos. Mowa o: Stanach Zjednoczonych, Francji, Holandii, Hiszpanii, Curacao, Botswanie, Zambii i Ugandzie.  
iv.    Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że stosujesz się do wszelkich obowiązujących cię, mających zastosowanie praw, przed rejestracją lub braniem udziału w czynnościach za pomocą Strony Internetowej.

v. Nie pozwolisz żadnej innej osobie lub stronie trzeciej, w tym, ale nieograniczone do małoletniego, używać Twojego konta, przyjmować jakiejkolwiek nagrody, lub korzystać z  Usług.
vi.    Nie wolno Ci zakładać wielu kont. Konta z tymi samymi danymi osobowymi, adresem lub adresem IP powinny być uznane za jedno i to samo. Jeśli zostanie stwierdzone, że założono wiele kont, Firma zastrzega sobie prawo do skonfiskowanie wygranych otrzymanych w czasie istnienia wielu kont/innego konta.
vii.    Ponosisz pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego PINu i hasła. Jeśli nieumyślnie podałeś komuś swoje hasło, powinieneś natychmiast skontaktować się z Firmą i zmienić swoje hasło. Użytkownicy są odpowiedzialni za jakiekolwiek nieautoryzowane użycie ich Konta Użytkownika. W przypadku, gdy strona trzecia zakupiła zakład do gry lub prawdopodobnie zakupiła zakład do gry, ten zakład będzie ważny, niezależnie od tego czy domniemana osoba trzecia uzyskała uprzednio zgodę Użytkownika lub poinformowała go o swoim zamiarze. Zakład do Gry nie zostanie anulowany z tego powodu, niezależnie od okoliczności. W przypadku, gdy użytkownik podejrzewa, że strona trzecia może być w posiadaniu jego hasła lub nazwy użytkownika, Użytkownik może poprosić Firmę o wydanie mu nowego hasła i nazwy użytkownika.
viii.    Aby uniknąć wątpliwości, zostaje ustalone, że osoba, która nie jest uprawniona do korzystania z Usług – tak samo jak jakakolwiek inna osoba, która jest substytutem takiej osoby – nie jest również uprawniona do odebrania Wygranych, a Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcie Konta Użytkownika i zatrzymania funduszy znajdujących się na Koncie Użytkownika.
ix.    Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, deaktywowania lub zamknięcia twojego Konta Użytkownika w dowolnym momencie wedle naszego uznania. Wszystkie decyzje związane z otwieraniem, obsługą i zamykaniem Kont Użytkowników podejmowane są przez nas oraz wszelkie decyzje jakie podejmujemy związane z jakimkolwiek aspektem twojego korzystania z naszych Usług są ostateczne.


3.    Otwarcie Konta Użytkownika:


i.    Aby korzystać z Usług musisz najpierw otworzyć Konto Użytkownika z Firmą.
ii.    Jeśli zdecydujesz się na założenie Konta Użytkownika będziesz musiał podać swoje pełne imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres mailowy oraz numer telefonu. Jeśli twojej tożsamości nie da się potwierdzić, możesz zostać poproszony o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów jako warunek założenia Konta Użytkownika. Zostaniesz również poproszony o odpowiedzenie na co najmniej jedno pytanie bezpieczeństwa, po czym zostanie do Ciebie wysłany email z potwierdzeniam. Możesz również zostać poproszony o zaktualizowanie informacji lub danych albo o podanie dodatkowych szczegółów w ramach naszych nieustających wysiłków w celu zapobiegania fałszywym aktywnościom.
iii.    Mamy i zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług stron trzecich zajmujących się weryfikacją danych, aby sprawdzić autentyczność informacji znajdujących się na koncie oraz twoją tożsamość, a ty wiesz i akceptujesz fakt, że możemy potwierdzić prawdziwość wszelkich podanych przez ciebie informacji za pomocą dokumentu tożsamości wydanego przez rząd. Jeśli podałeś fałszywe informacje lub jeśli nie jesteś w stanie albo nie chcesz przedstawić dokumentów potwierdzających twoje informacje, ponieważ nie jesteśmy w stanie potwierdzić twojej tożsamości, twoje Konto Użytkownika może zostać usunięte, a wszystkie czynności dokonane z Konta Użytkownika uznane za nieważne, w tym, bez ograniczeń, mogą zostać anulowane potencjalne wygrane.
iv.    Aby korzystać z Usług i kupować Zakłady do Gry, wymagane będzie od ciebie podanie Firmie szczegółów środków płatności i/lub transfer środków na Konto Użytkownika (“Kredyty do Gry”) za pomocą dowolnej metody określonej przez Firmę. Jeśli dokonasz przekazu środków na Konto Użytkownika, środki te zostaną zdeponowane na Koncie Użytkownika po tym jak otrzyma je Firma. Minimalne i maksymalne limity mogą zostać zastosowane w przypadku przekazu środków na i z Konta Użytkownika, w zależności od twoich aktywności z Firmą, sposobem dokonywania depozytów, oraz innych czynników określonych wyłącznie przez Firmę. Firma obciąży twoje Konto Użytkownika i/lub twoje środki dokonywania opłat w dowolnym momencie między twoim złożeniem zamówienia na zakup Zakładu do Gry, a momentem kiedy Firma zakupi Zakład do Gry w twoim imieniu.
v.    Twoje zlecenie zakupu jakiegokolwiek Zakładu do Gry w twoim imieniu jest zależne od tego czy wystarczająca ilość środków potrzebnych na opłacenie Zakładu do Gry znajduje się na twoim koncie. 
vi.    Jeśli nie masz wystarczających środków na Twoim Koncie do Gry, opłata za zamówione produkty zostanie wniesiona za pomocą środka płatności. Jeśli dokonanie płatności za pomocą wybranej przez ciebie metody nie uda się, zostaniesz o tym poinformowany. W przypadku kiedy stan Twojego Konto Użytkownika jest ujemny, potwierdzasz, że o tym wiesz i akceptujesz fakt, że takowy stan ujemny jest niepodważalnym długiem, którego zwrot jest nam należny i który powinien zostać spłacony natychmiast.
vii.    Firma może w dowolnym momencie użyć dowolnego dodatniego bilansu na twoim Koncie Użytkownika, aby spłacić kwotę, którą jesteś winny Firmie.
viii.    Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy wykonania dowolnych czynności i/lub zamówień twoich lub z twojego Konta Użytkownika.
ix.    Radzimy, abyś jako właściciel karty, wydrukował wszelkie dane elektroniczne, zasady gry, zasady anulowań, oraz metody płatności dla bezpieczeństwa oraz w celach ewidencyjnych, aby uniknąć i/lub odnieść się do jakichkolwiek blędów administracyjnych i/lub nieporozumień, które mogą wyniknąć z naszego stosunku umownego zawartego tą Umową.
x.    Rozumiesz, że będziesz otrzymywał komunikację elektroniczną od Firmy, publikowaną na Stronie Internetowej i/lub wysyłaną drogą mailową. Wszelka komunikacja tego typu będzie uznana za "pisemną" i uznana za otrzymaną przez ciebie w ciągu 24 godzin od czasu, kiedy informacja została opublikowana na Stronie Internetowej lub wysłana drogą mailową.


4.    Nieaktywne Konto:

i.    “Nieaktywne Konto” to Konto LuckyLottos, które jest kontem bez zarejestrowanego logowania lub/i wylogowywania, w tym braku zakładów, przez okres 6 (sześciu) kolejnych miesięcy.
ii.    Jeśli konto jest niektywne przez 6 (sześć) miesięcy, LuckyLottos zastrzega sobie prawo usunięcia 50% (pięćdziesięciu procent) kwoty twojego bilansu kredytów do gry, która może zawierać jakikolwiek inny bilans na twoim koncie w rzeczonym momencie, którego 50% zostanie utracone na rzecz Firmy.
iii.    W przypadku, kiedy zalogujesz się na swoje konto po upływie wspomnianych 6 (sześciu) miesięcy, LuckyLottos uzna twoje konto za “reaktywowane”, ale nie będzie zobligowane do zwrotu jakichkolwiek funduszy uprzednio zabranych z konta.
iv.    Jeśli konto pozostanie nieaktywne przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy, twoje Konto zsotanie uznane za konto uśpione, a w tym przypadku LuckyLottos zastrzega sobie prawo nałożenia opłaty administracyjnej w wysokości równej 10% bilansu twoich kredytów do gry, co może również oznaczać jakikolwiek inny bilans znajdujący się na koncie w danym momencie, za obsługę konta i rzeczona opłata będzie pobierana z funduszy znajdujących się na koncie. Maksymalną kwotą pobraną na rzecz opłat będzie najniższy stan twojego konta lub opłata administracyjna.
v.    Opłata administracyjna za obsługę konta jest nałożona na stale niekatywnych użytkowników ze względu na znaczące obciążenie serwisu wynikające z obsługi takich kont. LuckyLottos ma prawo zmienić rzeczoną opłatę od czasu do czasu.
vi.    Opłata administracyjna będzie odprowadzana przez 5 (pięć) miesięcy po dacie, kiedy Konto zostało uznane za “uśpione”. Po tym czasie opłata administracyjna przestanie być pobierana i wszystkie bilansy zostaną usunięte z konta, po wysłaniu notyfikacji na zarejestrowany adres emailowy. LuckyLottos odeśle środki pozostałe na koncie, jeśli zostaną podane instrukcje na temat dokonania wpłaty. Bilans Twojego konta zostanie jednak utracony na rzecz firmy jeśli zastosowane rozsądne środki próby kontaktu z tobą zawiodą.
vii.    W przypadku kiedy twoje konto zostanie uznane za uśpione lub nieaktywne, bez zaprzeczania prawu LuckyLottos do przejęcia lub uznania za nieistniejące fundusze na twoim koncie, możesz skontaktować się z LuckyLottos i poprosić o reaktywację twojego konta i/lub zwrot bilansu twojego konta. Aby uniknąć wątpliwości, LuckyLottos nie ma obowiązku zastosować się do takiej prośby, oraz taka prośba zostanie rozważona biorąc pod uwagę związane z nią fakty i okoliczności oraz ustalenia niniejszych Warunków Ogólnych.
viii.    Możesz reaktywować swoje konto, dokonując następujących czynności: (i) wpłacając środki; (ii) kupując zakład; lub (iii) używając/biorąc udział w serwisach oferowanych przez LuckyLottos.


5.    Zamknięcie Twojego Konta Użytkownia:


i.    Możesz zamknąć swoje Konta Użytkownika, kontaktując się z Obsługą Klienta Firmy za pomocą danych kontaktowych dostępnych w sekcji “Kontakt” na Stronie Internetowej, drogą telefoniczą lub mailową. Fundusze znajdujące się na koncie zostaną zwrócone Użytkownikowi.
ii.    Jeśli istniejące Konto Użytkownika zostanie zamknięte, wszelkie zobowiązania dokonane przed zamknięciem konta muszą zostać dotrzymane.
iii.    Użytkownik, który chce odzyskać środki znajdujące się na zamkniętym, zablokowanym lub nie funkcjonującym koncie powinien skonaktować się z Obsługą Klienta.
iv.    W przypadku zamknięcia Konta Użytkownika z powodu uzależnienia od hazardu lub oszustwa, Użytkownikowi nie wolno otworzyć nowego Konta Użytkownika. Firma nie ponosi odpowiedzialności jeśli Użytkownikowi udało sie otworzyć nowe konto, ani za żadne bezpośrednie i pośrednie szkody. Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika, którego otwarcie łamie ten punkt regulaminu.
v.    Uśpione Konta Uzytkowników-
a.    Firma uzna konto za uśpione/ nieaktywne po okresie 6 miesięcy od ostatniego logowania.
b.    Jeśli Firma uzna konto za uśpione / nieaktywne przez okres dłuższy niż 18 (osiemnaście) miesięcy, zostanie ono deaktywowane / zablokowane. Jeśli na koncie znajduje się bilans, Firma spróbuje skontaktować się z tobą, aby zwrócić ci pozostałe fundusze. Jeśli nie będzie to możliwe po dokonaniu rozsądnej ilości prób, pozostały bilans konto (jeśli takowy istnieje) zostanie przekazany na rzecz Firmy.


6.    Branie udziału w Loterii:


i.    Firma dokona zakupów Zakładów do Gry w twoim imieniu.
ii.    Opłaty będą zgodne z podanymi opłatami, dokładniej wyjaśnionymi i opisanymi na Stronie Domowej, Stronie do Gry oraz stronie Dokonywania Transakcji.
iii.    Wszystkie płatności bez względu na metodę jaką są dokonane, beda zaksięgowane natychmiast po potwierdzeniua twojego zlecenia lub kiedy zdecydujesz się na zakup Kredytów do Gry do użycia na tej stronie.
iv.    Dla bezpieczeństwa transakcji nasze połączenia są szyfrowane za pomocą protokołu do szyfrowania komunikacji szyfrowej SSL. SSL (Secure Sockets Layer) jest standardową technologią bezpieczeństwa używaną do utworzenia szyfrowanego linku pomiędzy serwerem sieciowym, a wyszukiwarką. Ten link sprawia, że wszelkie informacje przekazywane pomiędzy serwerem sieciowym, a wyszukiwarkami pozostaną poufne i nienaruszone.
v.    Zakład do Gry kupowany jest na twoje zlecenie i podlega regulacjom i przepisom dotyczącym transakcji w sieci oraz zapobiegania oszustwom. W przypadku nieuczciwych działań ze strony Użytkownika, które wpłynęły na Zakład do Gry, Zakład do Gry [zakupiony] w Twoim imieniu stanie się własnością Firmy, a wygrane dzięki niemu fundusze zostaną utracone i staną się całkowitą własnością Firmy. Wszelkie fundusze wpłacane na Konto Użytkownika są uznawane za zapłatę za przyszłe Zakłady do Gry i w związku z tym  NIE mogą zostać wypłacone. Co więcej, ŻADNE środki dodane do konta użytkownika dzięki jakiegokolwiek typu ofertom promocyjnym (w tym, lecz nie wyłącznie podwójne depozyty, wygrane ad-hoc lub nagrody lojalnościowe) lub wedle uznania Lucky Enterprises, nie mogą zostać wypłacone przez Użytkownika.
vi.    Twoją odpowiedzialnością jest poprawne składanie zamówień na Zakłady do Gry. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą się pojawić w wyniku składania niepoprawnych zamówień.
vii.    Kiedy Zakład do Gry zostanie zaakceptowany przez nasz serwer nie może on zostać przez Ciebie anulowany. Zakład do Gry zakupiony przez stronę internetową zyska ważność kiedy potwierdzenie zakupu Zakładu do Gry wyświetli się na twoim Koncie Użytkownika.
viii.    Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne utracone lub opóźnione transakcje spowodowane awarią systemów komputerowych firm będących operatorami loterii w ofercie ani za żadne inne defekty komputerowe lub telekomunikacyjne i/lub błędy i/lub opóźnienia, które mogą pojawić się w prowadzeniu tego biznesu.
ix.    Przyjmujesz do wiadomości, że całkowity brak błędów i niedociągnięć jest w kwestii oprogramowania komputerowego niemożliwy do osiągnięcia. Jeśli zdasz sobie sprawę, że oprogramowanie zawiera jakieś oczywiste błędy lub niedociągnięcia możesz zdecydować o zaprzestaniu używania go. Co więcej, natychmiast po zauważeniu danego błędu lub niedociągnięcia Użytkownik powienien pisemnie poinformować o tym Firmę. Niezależnie od tego czy takie błędy zostaną zauważone czy nie, Firma nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności  za jakiekolwiek problemy wynikające z użycia oprogramowania, pomyłki administracyjnej lub błędu sprzętu komputerowego, defektów, trudności technicznych lub działania Siły Wyższej.
x.    Firma nie może zostać pociągnięta to odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnione zamówienia na zakłady na konkretne losowanie. Odpowiedzialnością Użytkownika jest upewnienie się, że zamówienia na zakłady są dokonywane na czas oraz znajomość czasu końca dokonywania zakładów na poszczególne loterie. Jeśli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia mailowego swojego zamówienia (ze względu na niepoprawne działanie serwisu internetowego lub z jakiegokolwiek innego powodu) musi wtedy sprawdzić (przed zakończeniem przyjmowanie zakładów) swoją historię transakcji online, aby znależć potwierdzenie dokonania zakupu. Firma nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności jeśli zamówienie na twój Zakład zostało otrzymane za późno na konkretne losowanie (“spóźniony zakład”), a ty miałeś zwycięską kombinację w danym losowaniu. W przypadku kiedy zamówienie zostanie dokonane po upłynięciu czasu na dokonywanie zakładów na konkretne losowanie, zakład zostanie automatycznie alokowany na kolejne losowanie.

7.    Wygrane i nagrody pieniężne:


i.    Wypłaty-
a.    Wypłata Wygranych / Nagród Pieniężnych nastąpi tak szybko jak jest to racjonalnie możliwe, mimo że mogą nastąpić opóźnienia ze względu na zastosowanie protokołu bezpieczeństwa przez Firmę i kiedy Firma pozostaje w posiadaniu rzeczonych nagród zgodnie z zasadami zawartymi w tej Umowie.
ii.    Wygrane / Nagrody Pieniężne-

a.    Firma działa na zasadzie menadżera w przypadku odbierania Nagród Pieniężnych. Te pieniądze powinny zostać wypłacone Użytkownikowi, po umniejszeniu o jakiekolwiek odsetki, które mogły zostać naliczone, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po otrzymaniu ich od operatora loterii, loterii fantowej lub odpowiedniej firmy zajmującej się zarządzaniem ryzykiem. 
b.    Wszystkie wypłacone wygrane będą wpłacone bezpośrednio na konto bankowe subskrybenta, w funtach, dolarach amerykańskich lub euro zgodnie z wybraną walutą, po wybraniu opcji wypłaty w gotówce i przesłaniu wszelkich wymaganych informacji. W niektórych przypadkach, mogą zostać zaakceptowane specjalne ustalenia. Minimalna wypłacalna suma to 10.00 euro. Nie ma żadnej opłaty za wypłaty wygranych powyżej minimalnej kwoty.
c.    Firma korzysta z usług firmy zarządzającej ryzykiem i/lub ubezpieczyciela, aby zarządzać i pokryć wszelkiego rodzaju potencjalne wygrane wynikające z jakiegokolwiek rodzaju gier na tej stronie do określonej wysokości. Firma ma zobowiązania wynikające z umów względem tych stron, które mogą nałożyć obowiązek przesłania dokumentów weryfikacyjnych i podpisania zwolnień i tym podobnych jako warunek otrzymania wypłaty. Zobowiązujesz się do dokonania wszelkich czynności tego typu oraz innych, wymaganych jako warunek otrzymania zapłaty jeśli wygrasz, a taki warunek będzie niezbędny do spełnienia. Firma wypłaci ci wszelkie wygrane w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania ich od rzeczonych osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem i/lub ubezpieczycieli.
iii.    Wygrane / Nagrody Pieniężne w przypadku Jackpotu i Nagród Drugiego Stopnia

a.    Firma zastrzega sobie prawo do wypłacenia tych Wygranych / Nagród Pieniężnych na zasadzie rocznych rat przez rozsądny okres czasu.

b.    Zwycięzcy Jackpotów posiadający ubezpieczone losy LuckyLottos powinni, kiedy znajduje to zastosowanie, rozdzielić i podzielić wygrane proporcjonalnie ze Zwycięzcami Loterii Narodowych.
c.    Wszyscy zwycięzcy nagród drugiego stopnia, posiadający ubezpieczone losy LuckyLottos otrzymają określoną wypłaconą wartość nagród, zgodnie z tym co określono na odpowiedniej stronie Wyników Loterii.
iv.    Ostateczna Decyzja-
a.    W przypadku rozbieżności między wynikami wyświetlonymi za pomocą twojego oprogramowania, a oprogramowania serwisu Firmy, wyniki opublikowanie na oficjalnych stronach loterii są wiążące.

8.    Ekspediowanie, Zmiany, Zwroty Pieniędzy & Anulowania:


i.    Ekspediowanie-
a.    Zakłady zakupione zgodnie ze złożonym przez ciebie zamówieniem wybierane są przez ciebie na podstronie do gry na Stronie Internetowej; lub mogą zacząć się od przyszłej daty określonej przez ciebie na podstronie do gry (jeśli wymagane). Nie możemy przyjąć zakładów do gry na konkretne losowanie, po określonym na stronie do gry czasie zakończenia sprzedawania losów. Strona automatycznie zmienia losowanie na kolejne dostępne losowanie w przypadku zakupu losu po czasie zakończenia sprzedawania losów. Ekspediowanie twojego "potwierdzenia zakładu" nastąpi natychmiastowo drogą mailową na podany przez ciebie adres mailowy i Firma nie ponosi odpowiedzialności za starty odniesione w wyniku błędów w funkcjonowaniu łącza internetowego użytkowników lub jakiekolwiek inne błędy techniczne lub/i pomyłki lub/i opóźnienia.
ii.   Anulowanie zamówienia, jeśli zmienisz zdanie -
a.    Pozwolimy ci na anulowanie zakładów i wymianę funduszy na vouchery i kredyty do gry pod następującymi warunkami:
i.    Twoje zamówienie jest zgodne z prawem (nie fałszywe) i
ii.    Zakłady, o których mowa nie zostały jeszcze zakupione (wpłata nie została jeszcze zaksięgowana).
b.    Po określeniu istnienia lub nie powyższych okoliczności, dokonamy anulowania zakładów jeśli prośba została wysłana z wystarczającym wyprzedzeniem. Weź pod uwagę, że zlecenia zakładów są wysyłane do realizacji w ciągu dnia i kiedy zakład został juz zakupiony nie możemy go anulować. Aby poprosić o anulowanie twoich zakładów wyślij proszę e-mail na
info@luckylottos.com.
iii.    Zwroty Pieniędzy
a.    Firma zezwoli na oraz dokona Zwrotu Pieniędzy pod następującymi warunkami-
i.    Kwotą obciążono cię w wyniku błędu i masz na to dowód:-
1.    Zlecenie zwrotu musi być wysłane na adres mailowy
info@luckylottos.com tak szybko jak tylko to możliwe po rzeczonym wydarzeniu i nie później niż 30 dni.
2.    Kiedy Firma otrzymała zlecenie zwrotu pieniędzy, zostanie ono rozpatrzone, a ty zostaniesz poinformowany w przeciągu 72 godzin od otrzymanie zlecenia zwrotu pieniędzy, o zaakeceptowaniu lub odczuceniu twojej prośby. Ta decyzja będzie ostateczna i wiążąca.
b.    Zmiany -
i.    Firma nie może zmienić zakładów. Firma może jedynie je anulować i wymienić wydaną kwotę na vouchery i kredyty do gry (Patrz punkt ii powyżej).

9.    Instytucje Finansowe:


i.    Firma nie jest Instytucją Finansową i w związku z tym fundusze zdeponowane na Koncie Użytkownika nie są oprocentowane.
ii.    Firma nie udziela porad dotyczących opodatkowania i/oraz porad prawnych. Użytkownicy, którzy chcieliby otrzymać poradę prawną lub dotyczącą opodatkowania proszeni są o skontaktowanie się z odpowiednimi doradcami.

10.    Opodatkowanie:
Gracze powinni wziąć pod uwagę fakt, iż wygrane z National Lottery są opodatkowane w kraju w którym odbywa się loteria i wartość wygranej zostanie zredukowana o odpowiednią kwotę przez National Lottery przed wypłatą pieniędzy na rzecz Firmy. W związku z tym wypłata dokonana przez firmę na rzecz Zwycięzcy będzie wypłacona w wysokości odpowiedniej po odprowadzeniu podatku. Zwycięzcy powinni wziąć pod uwagę, i w ninejszy sposób są poinofrmowani, że uprzednio wspomniane wypłaty nie mają wpływu na możliwe opodatkowanie w kraju pochodzenia Zwycięzcy.


11.    Własność intelektualna:


i.    Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że wszelkie prawa, nazwy i dochody wynikające z Własności Intelektualnej są naszą niepodważalną własnością. Jakiekolwiek użycie Własności Intelektualnej bez otrzymania uprzednio zgody pisemnej nie jest dozwolone. Zgadzasz się nie (ani nie pomagać lub umożliwiać stronie trzeciej) kopiowania, reprodukcji, przekazywania, publikowania, wyświetlania, dystrybucji, użytku handlowego, lub manipulowania Własnością Intelektualną w jakikolwiek sposób.
ii.    Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że materiały i treści zawarte na stronie są dopuszczone wyłącznie do użytku własnego, nie handlowego. Jakiekolwiek inne użycie materiałów lub treści jest surowo zabronione.
iii.    Niniejszym wydajemy ci zgodę na używanie naszego oprogramowania wyłącznie i jedynie, do użytku określonego przez te Warunki Ogólne. Wszelkie prawa do oprogramowania są zastrzeżone i możesz używać oprogramowania jedynie w sposób, na jaki masz pozwolenie.


12.    Wyłączenie odpowiedzialności:


i.    Firma i związane z nią marki nie są powiązane z The UK National Lottery ani nie są uznawane przez Camelot Group lub the UK National Lottery Commission, MUSL, Sisal ani żadne inne firmy obsługujące oferowane loterie.
ii.    Wszystkie wartości Jackpotów wyświetlane na stronie w przypadku USA Powerball i Mega-Millions międzystanowe loterie (MUSL) będą na odpowiedniej stronie Firmy wyświetlały takie same wartości jak kwota wypłaty rocznej według MUSL. Zwycięskie nagrody na poziomie Jackpotu z tych dwóch loterii będą wypłacane przez Firmę w wysokości aktualnej wartości rocznych wypłat w gotówce w momencie wygranej.
iii.    Wszystkie dane na temat klientów traktowane są jako poufne i nie będą sprzedawane stronom trzecim, chyba że Użytkownicy wyrażą zgodę na użycie ich danych osobowych do przyszłego użytku marketingowego.
iv.    Firma nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody, które może odnieść Użytkownik ze względu na przejęcie lub niepoprawne użycie jakichkolwiek informacji przkazywanych przez Internet.
v.    Firma zastrzega sobie stałe prawo, aby rozwiązać dowolne spory, wedle uznania, zgodnie z zasadami słuszności.
vi.    Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, bezpośrednich lub domniemanych, w kwestii legalności użytkowania serwisu przez Użytkownika, ani żaden z pracowników Firmy, osób licenjonowanych, dystrybutorów, hurtowników, afiliantów, filii, agencji marketingowych, promocyjnych lub innych, partnerów mediowych, agentów oraz detalistów nie jest upoważniony to składania takich oświadczeń lub gwarancji. Użytkownik nie powienien korzystać z Usług, otwierać, używać ani kontynować używać Konta Użytkownika, odwiedzać Strony Internetowej, ani akceptować Wygranych/Nagród Pieniężnych jeśli Użytkownik nie rozumie w pełni, nie zgadza się, oraz nie chce stać się stroną i nie chce spełniać wymogów, bez żadnego wyjątku, wszystkich Zasad Firmy zawartych w niniejszym dokumencie, który od czasu do czasu może ulec zmianom.
vii.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub zniszczenia odniesione przez Użytkownika i/lub stronę trzecią spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez Użytkownika:
a.    Deponowanie funduszy na Konto Użytkownika prz użyciu karty lub konta strony trzeciej;
b.    Zarządanie wypłaty z Konta Użytkownika na konto strony trzeciej;
c.    Podawanie niepoprawnych szczegółów ich kont osobistych w celu dokonywania wypłat z Konta Użytkownika;
d.    Pozwalanie stronom trzecim na użycie jego Konta Użytkownika, aby deponować fundusze lub wypłacać środki z jego Konta Użytkownika.
viii.    Połączenie ze Stroną i korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek usług jest odpowiedzialnością Użytkownika.
ix.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty poniesione przez Użytkownika i/lub stronę trzecią bezpośrednio lub pośrednio z powodu:
a.    błędu, literówki, błędnej interpretacji, przesłyszenia, niepoprawnego przeczytania, błędnego tłumaczenia, błędu w pisowni, błędu w czytaniu, błędu transakcji, błędu technicznego, niebezpieczeństwa natury technicznej, błędu przy rejestracji, błedu wyświetlenia, anulowania zakładu z jakiegokolwiek powodu, Siły Wyżeszj i/lub jakiegokolwiek innego wydarzenia;
b.    Naruszenie zasad Firmy;
c.    Kartowania i/lub czynności niezgodnej z prawem;
d.    Porady Firmy;
e.    Błędu centralnego system komputerowego Firmy lub jakiejkolwiek jego części; opóźnienia, straty, błędy lub pominięcia wynikające z błędu telekomunikacyjnego lub jakiegokolwiek innego systemu transmisji danych; i/lub
f.    Ryzyka finansowego i strat, w tym choć nie wyłącznie, różnic w kursie wymiany walut.
x.    Użytkownik rozumie, że Usługi oferowane na Stronie Internetowej mają jedynie wartość rozrywkową. Użytkownik nie ma obowiązku korzystać z Usług, a użytkowanie, jesli Użytkownik się na nie zdecyduje, jest wyborem Użytkownika, wedle jego woli i na jego ryzyko. Zainteresowanie Użytkownika Usługami i Stroną Internetową jest natury osobistej, a nie zawodowej. Użytkownik odwiedza Stronę Internetową dla swojej własnej rozrywki. Jakiekolwiek inne wizyty, dostęp, oraz korzystanie z Usług oraz/i Strony przez Użytkownika jest zabronione.
xi.    Te Warunki Ogólne stanowią Umowę oraz porozumienie pomiędzy Firmą i Użytkownikiem. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską Warunków Ogólnych, a jakąkolwiek inną wersją językową, wersja angielska uznawana jest za poprawną.

xii.    Angielski:
a.    Weź pod uwage, że masz przed sobą wersję Warunków Ogólnych z 2016 roku, ważną od 11 stycznia 2016 roku.
b.    Oficjalna treść Warunków Ogólnych Firmy jest w języku angielskim. W przypadku jakiegokolwiek konfilktu między wersją w danym języku, a wersją angielską, ta ostatnia określa przekaz, zamiar i znaczenie tych Warunków Ogólnych.
c.    Firma oficjalnie stosuje Warunki Ogólne po angielsku i bierze pełną odpowiedzialność za poprawność wersji angielskiej Warunków Ogólnych w każdym momencie.
d.    W przypadku języków innych niż angielski, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawne lub niedokładne tłumaczenie Warunków Ogólnych, ani za szkody odniesione przez Użytkownika w wyniku niepoprawnego tłumaczenia.

xiii.    Posiadacz Konta rozumie, że Firma zastrzega sobie prawo do zmian i usunięcia dowolnej usługi w dowolnym momencie i/lub poprawy Warunków Ogólnych w dowolnym momencie. To, że kontynuujesz korzystanie z Usług po takich poprawkach zostanie uznane za zaakceptowanie przez ciebie poprawionej wersji Warunków Użytkowania Serwisu.
xiv.    Rozumiesz, że Twoje niepowodzenie w zastosowaniu się do tej Umowy może zaowocować dyskwalifikacją, zawieszeniem i/lub zamknięciem twojego Konta Użytkownika, utratą i/lub występieniem na drogę prawną przeciwko tobie.
xv.    Firma uważa Warunki Użytkowania Serwisu za uczciwe. Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej tej lub jakiejś innej cechy naszego serwisu, skontaktuj się proszę z Działem Obsługi Klienta. Weź pod uwagę, że korespondencja oraz rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.
xvi.    Te Warunki Użytkowania Serwisu są przeznaczone dla Ciebie, nie możesz ich przepisać, przekazywać lub sublicencjonować poza sytuacją, kiedy masz na to naszą uprzednią pisemną zgodę. Zastrzegamy sobie prawo do przypisania, przekazania lub delegowania każdych naszych praw i obowiązków stronie trzeciej bez informowania cię o tym.
xvii.    W przypadku zmiany kontroli, fuzji, zakupu, lub sprzedaży własności firmy, twoje Konto Użytkownika i związane z nim dane mogą stać się częścią własności przekazanej zakupującej stronie. W takim przypadku poinformujemy cię o tym drogą mailową lub powiadomieniem na naszej stronie, wyjaśniając twoje możliwości dotyczące transferu twojego Konta Użytkownika.

 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 380 000 000
  Czas Do Następnego Losowania
  Data Losowania
  2017/02/22
  Czas Losowania
  23:30:00
  Cena: € 2,50
 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 121 000 000
  Czas Do Następnego Losowania
  Data Losowania
  2017/02/21
  Czas Losowania
  21:00:00
  Cena: € 3,00
 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 91 600 000
  Czas Do Następnego Losowania
  Data Losowania
  2017/02/21
  Czas Losowania
  21:00:00
  Cena: € 2,00
 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 52 000 000
  Czas Do Następnego Losowania
  Data Losowania
  2017/02/21
  Czas Losowania
  23:59:00
  Cena: € 2,50
 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 17 000 000
  Czas Do Następnego Losowania
  Data Losowania
  2017/02/21
  Czas Losowania
  21:00:00
  Cena: € 3,00
 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 15 000 000
  Czas Do Następnego Losowania
  Data Losowania
  2017/02/24
  Czas Losowania
  21:30:00
  Cena: € 2,25
 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 1 000 000
  Czas Do Następnego Losowania
  • :
  • :
  • :
  Cena: € 1,00
 • Jackpot
  Następny Przewidywany Jackpot
  € 200 000
  Czas Do Następnego Losowania
  • :
  • :
  • :
  Cena: € 1,00
You are about to initiate a System Bet, continue?

Zakład systemowy (znany jako Wheeling) pozwala wybrać dodatkowe liczby przy pojedyńczym zakładzie.

No Yes

Nasze Warunki OgólneZaakceptuj warunki użytkowania

Nasze Warunki Ogólne

Dziękujemy. Twój status FICA został zweryfikowany.OK

Prosimy pobrać najnowszą wersję przeglądarki lub skorzystać z: Chrome lub Firefox.OK
USA Powerball
Jackpot:  € 380 milionów
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Tygodnie
3
Wybierz dni
Cena
 
SuperEnalotto
Jackpot:  € 91,6 milionów
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Tygodnie
3
Wybierz dni
Cena
 
Mega Millions
Jackpot:  € 52 miliony
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Tygodnie
3
Wybierz dni
Cena
 
EuroMillions
Jackpot:  € 17 milionów
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Tygodnie
3
Wybierz dni
Cena
 
Lucky 12
Jackpot:  € 1 milion
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Losowani(e)a
Cena
 
SuperEna Max
Jackpot:  € 121 milionów
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Tygodnie
Wybierz dni
Cena
 
Lucky 9
Jackpot:  € 200 000
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Losowani(e)a
Cena
 
EuroJackpot
Jackpot:  € 15 milionów
1
Ilość zakładów w losowaniu
2
Tygodnie
3
Wybierz dni
Cena
 

We have great news! Soon you will be able to play even more online lotteries, including the enormous €2.3 billion Spanish December raffle…Sounds good, doesn’t it?

We’ve been working behind the scenes to bring you an even better experience. A new website offering even more lotteries and generous promotions will be launching soon. Check your inbox for details as you don’t want to miss this.

Until then, you can still play your favourite jackpots here!

Say HELLO to FatCatLottos!


You’ve always trusted LuckyLottos.com with your online lottery tickets and an exciting, new experience awaits you at FatCatLottos.com. where you can continue to play the biggest Lottery Jackpots!

As from the 31st October your account at LuckyLottos.com will no longer be accessible, so buy those last lottery tickets as your account balance will not be transferred and prepare for an even better experience.

Please do not buy entries for any draws past 29th of October, if you already have, please cancel these and buy tickets into lotteries drawn before this date.

To get you started at FatCatLottos.com. they will double your money on your first deposit. Open your account now and don’t miss out.

You can now play all the world’s biggest lotteries at FatCatLottos.com. Open your account now and claim your special welcome bonus!

If you have any remaining credits or winnings in your LuckyLottos.com account, please contact our customer support team who will assist you.

Natychmiastowa Pomoc